Eiendom
2 minutter lesetid

Rydder opp i kommunens ledige bygg

11/05/2023, 10:30
Rydder opp i kommunens ledige bygg
Fire krutthus på Hovedøya er blant kommunens ledige bygg. Illustrasjonsbilde fra Hovedøya. Bilde: Kristian Skalland Moen / Oslo kommune.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Tidligere i år ble det opprettet et eget prosjekt for å intensivere arbeidet med kommunens ledige bygg.

Etter gjennomgangen, hvor kommunens behov er vurdert for hvert enkelt bygg, er det anbefalt tiltak for de aller fleste byggene. Blant annet anbefales 45 bygg beholdt og rehabilitert til kommunal bruk eller privat utleie. 26 av eiendommene er anbefalt solgt, og til sammen 19 eiendommer er anbefalt revet.

– Allerede i år vil noen bygg rives, noen planlegger vi å legge ut for salg og noen starter vi med å rehabilitere. Salgsinntektene fra de byggene vi selger skal gå til rehabilitering av de byggene vi skal beholde, sier byråden.

Ulike typer bygg

Byggene er av ulik karakter og omfatter blant annet eldre hytter i marka, Tryvannstårnet, Skar leir og krutthus på Hovedøya. Byggene ligger spredt i byens 15 bydeler og syv eiendommer ligger utenbys. Ti av eiendommene ligger i regulerte friområder i marka og på øyene. Det er knyttet bevaringsinteresser til 41 av eiendommene.

I budsjett 2023 innarbeidet byrådet 125 millioner til prioriterte tiltak for de ledige byggene over de neste fire årene.

– Vi har en god plan for dette langsiktige arbeidet og er allerede godt i gang med flere prosesser. I år har prosjektet fokus på å klargjøre flere eiendommer for salg og etter planen legger vi blant annet ut Tryvannstårnet for salg mot slutten av 2023, sier Eskil Bråten, direktør i Eiendoms- og byfornyelsesetaten som leder prosjektet.

Økt forfall i tomme bygg

Andre aktuelle eiendommer som kommer for salg er ledige bygg i Asker og flere boliger langs Mosseveien, så fort fradeling er gjennomført og allmenheten er sikret tilgang til strandsonen.

– I tillegg til at det er uheldig i seg selv at bygg blir stående tomme over tid, betyr det også økt forfall og reduserte eiendomsverdier. Det er derfor vi nå har satt av ekstra midler til dette arbeidet. Istandsetting og bruk av eksisterende bygg har dessuten en viktig miljøeffekt da alternativet ofte vil være investeringer i ny bygningsmasse, sier Marcussen.

Prosjektet ledes av Eiendoms- og byfornyelsesetaten, som sammen med kommunens øvrige bygningsforvaltere og Byantikvaren, skal sikre effektiv gjennomføring og oppfølging av tiltak for kommunens ledigstilte bygg. Prosjektet har ansvar for å følge opp rehabilitering av utvalgte bygg, salg av bygg som ikke lenger er egnet til kommunale formål og riving av bygg i svært dårlig stand og med liten verneinteresse.

#oslo kommune
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0