Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Ny veileder om sikkerhet mot flom

15/02/2023, 10:03
Ny veileder om sikkerhet mot flom
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Den beste måten å forebygge flomskader på er å unngå utbygging i områder som er utsatt for flomfare, sier Brigt Samdal, direktør for skred- og vassdragsavdelingen i NVE. Ved å utrede flomfaren i selve planprosessen kan vi unngå utbygging i flomutsatte områder.

Veilederen er delt inn i tre deler som beskriver:

  • farer knyttet til flom og hvilke krav til sikkerhet som gjelder for reguleringsplaner og på byggesaksnivå. Denne delen er nyttig for alle, uavhengig av om du har kunnskap om flom fra tidligere.
  • hvordan du kan gå frem for å vurdere om det er flomfare for et område eller en tomt, og hva du bør tenke på når du bestiller en utredning fra konsulenter. Denne delen er skrevet spesielt for plankonsulenter, tiltakshavere og kommunale saksbehandlere.
  • hvordan du bør utføre en flomfareutredning. Her kan du få avklart om det er tilstrekkelig sikkerhet mot flomfare, og hvordan en slik sikkerhet eventuelt kan oppnås.

Veilederen er et viktig referansegrunnlag for kommunene som plan- og byggesaksmyndighet når de skal vurdere om sikkerheten mot flom er tilstrekkelig ivaretatt i henhold til kravene i plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift. Det har vært dialog mellom NVE og DiBK i arbeidet, og i veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK17 § 7-2) er det nå vist til NVEs veileder. 

NVE vil i tiden fremover gjøre forbedringer i veilederen. Blant annet vil vi fokusere på forholdet mellom flom med stor massetransport og vannutløste skred.

– Vi håper og tror at veilederen vil være til god hjelp for konsulenter, tiltakshavere og kommunene i deres arbeid for å avklare flomfare og bidra til en sikrere utbygging i hele landet, avslutter Brigt Samdal.

#flom #nve
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0