Byggeindustrien
4 minutter lesetid

Stilte 49 milliarder kroner i nye garantier

27/05/2024, 07:00
Stilte 49 milliarder kroner i nye garantier
Tone Lunde Bakker, adm. dir. i Eksfin
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) bidrar til å gjøre norske eksportnæringer konkurransedyktige i utlandet. Eksfin kan stille statlige lån, garantier som fremmer konkrete salgskontrakter, eksportfremmende investeringer i Norge, eller andre typer transaksjoner som bidrar til norsk verdiskapning og sysselsetting. Den norske stat står bak Eksfins garantier og lån i hele løpetiden. Eksfins garantier nyter derfor godt av statens høye kredittrating AAA.

Rekordsterk vekst

Eksfins strategi fram til 2025 prioriterer havvind, grønn maritim, annen grønn industri samt små- og mellomstore bedrifter (SMB). Eksfin har hatt god vekst på samtlige satsningsområder.

I 2023 stilte Eksfin rekordhøye 49,3 milliarder kroner i garantier og 10,3 milliarder kroner i låneutbetalinger, mot henholdsvis 8,8 og 3,6 milliarder kroner i 2022. Antall finansieringer og kunder har økt jevnt siden Eksfins opprettelse i 2021.

Økt aktivitet i fornybar energi og forsvar  

Om lag halvparten (46 prosent) av Eksfins nye transaksjoner i 2023 var i grønne næringer, totalt 22,6 milliarder kroner. På få år er fornybarindustrien blitt den største næringen i Eksfins samlede garantiportefølje og utgjør en tredjedel av denne.

Havvindindustrien er særlig viktig og var knyttet til 32 prosent av nytt garantiansvar. I påvente av norsk havvindutbygging leverer industrien særlig til havvindparker i Europa og Asia. Samtidig ble andelen i olje og gass i porteføljen redusert til 24 prosent, og forventes å minke ytterligere fremover.

Den endrede næringssammensetningen i Eksfin er i tråd med målsetningene om økt fastlandseksport, grønn omstilling og regnskapsmessig balanse på lang sikt.

Den øvrige porteføljen inneholder 26 prosent i annen industri og forsvar, 12 prosent i cruiseskip, ferger og shipping samt 4 prosent i oppdrett og sjømat.

Årets største transaksjon var kjøperfinansiering til Polen for kjøp av missilsystemer fra Kongsberg Defence & Aerospace.

Vestlandet og Østlandet bruker Eksfin mest

Viken, Oslo og Rogaland står for mye av eksporten fra forsvars- og havvindindustriene. Eksfins finansiering kom disse fylkene mest til gode i 2023. I Møre og Romsdal og Vestland er verftsindustrien en hyppig bruker av Eksfin, i stor grad knyttet til skip, utstyr og tjenester til internasjonal havvindutbygging. Andre oppdragsgivere for verftene er internasjonale fraktrederier, fergeselskaper samt havbruks- og fiskeribedrifter.

Eksfins nye arbeidskapitalprodukt ble etterspurt i hele landet

Et nytt tilbud for arbeidskapitalfinansiering ble lansert høsten 2023 og raskt tatt i bruk over hele landet (se kart i årsrapport). Arbeidskapitalgarantien bidro til 23 prosents vekst i antall finansieringer til små og mellomstore bedrifter (SMB). Bedriften får garantien fra Eksfin gjennom sin bank.

Per mars 2024 hadde 15 banker tegnet rammeavtale med Eksfin om å tilby arbeidskapitalgarantien til SMB, og disse hadde trukket 800 millioner kroner. Ifølge bankene oppleves Eksfin stadig mer relevant for SMB, med et finansieringstilbud som er relevant for bedrifter i hele eksportverdikjeden.

Vedvarende etterspørsel fra nye industrier

Eksfin forventer at etterspørselen etter finansiering og risikoavlastning fra grønne industrier som hydrogen, karbonfangst og lagring, grønn maritim og havvind, batterier vil fortsette i 2024. Etterspørselen forventes å være høy fra SMB i hele eksportverdikjeden – både eksportbedrifter og deres underleverandører. En viktig driver er den politiske, regulatoriske og finansielle uroen i de viktigste eksportmarkedene.

– I usikre tider trenger norske bedrifter og banker en proaktiv, omstillingsdyktig og solid finansieringspartner – og det er vår ambisjon at de skal finne det i Eksfin, sier adm.dir. Lunde Bakker.

Høy gjenvinning i offshoreporteføljen

I tidligere år førte store erstatningsutbetalinger til at Eksfins alminnelige garantiordning trengte mer likviditet. I 2020 fikk virksomheten adgang til å ta opp statlig lån (gjennom en trekkfasilitet) for å foreta ytterligere tapsutbetalinger. På det meste var trekket på 14,3 milliarder kroner i 2022.

I 2023 nedbetalte Eksfin trekket raskere enn antatt, med utestående trekk på 3 milliarder kroner ved årsslutt. Eksfin har nedbetalt ytterligere i 2024 og sikter mot null i trekk. Gode restruktureringer og verdigjenvinninger har bidratt til dette og styrker Eksfins kapasitet til å delta i nye eksporttransaksjoner.

Finansiering til lav kost, med høy samfunnseffekt

I tillegg til solid økning i finansieringer og inntekter, kombinert med at rammene ble økt til 195 milliarder kroner, kan Lunde Bakker også fremvise en innsparing på administrasjonskostnader på 60 millioner kroner på to og et halvt år.

– Våre 125 ansatte holder et høyt aktivitetsnivå for å gjøre tilbudet kjent, tilgjengelig og relevant. Eksfins resultater er skapt av kompetente og engasjerte medarbeidere, i godt samarbeid med kunder, banker, andre virkemiddelaktører og et involvert styre. Vi er stolte av å kunne overrekke årsrapporten for 2023 til Nærings- og fiskeridepartementet, avslutter Tone Lunde Bakker.

#eksfin
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0