Eiendom
3 minutter lesetid

Selskapet opprettholder viktig A-rating

24/04/2024, 09:00
Selskapet opprettholder viktig A-rating
Finansdirektør i Bane NOR Eiendom, Sven Erik Pløen, er fornøyd med å opprettholde A-vurderingen. Utsiktene er vurdert som stabile. Karakteren gjenspeiler selskapets lave gjeldsgrad, solide gjennomsnittlige gjenværende leietid og høye andel av leietakere med offentlig finansiering. Foto: Bane NOR Eiendom
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Fjoråret har vært krevende. Likevel forteller administrerende direktør Jon-Erik Lunøe at selskapet står støtt i markedet:

– Bane NOR Eiendom har flere ben å stå på. Så vi står støtt. Majoriteten av våre ansatte forvalter, drifter og vedlikeholder dagens eiendomsmasse. Denne viktige delen av virksomheten er lite konjunkturutsatt, fordi vi har en stor andel jernbanerelaterte leietakere, sier Lunøe.

Årets resultat og stilling

Årsrapporten viser at konsernets leieinntekter økte med 18 prosent i 2023. Konsernets driftsresultat (EBITDA) endte på 681 millioner kroner i 2023, sammenlignet med 528 millioner kroner foregående år. Da er ikke salgsgevinster og resultatandel fra felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede selskaper tatt med.

Resultat før skatt i 2023 er redusert til minus 36 millioner kroner, fra 157 millioner kroner året før. Nedgangen skjer som følge av regnskapsmessige nedskrivninger av eiendomsverdier og økte rentekostnader.

Konsernet opprettholder et stabilt høyt investeringsnivå med blant annet nytt terminalbygg på Trondheim S og utvidelse av Grorud togverksted. Belåningsgraden (LTV) var ved utgangen av desember 38,0 prosent. Det er en økning fra 32,2 prosent fra samme periode i fjor. Oppgangen er delvis en konsekvens av lavere eiendomsverdier, samtidig som gjeldspådraget er økt som følge av et fortsatt høyt investeringsnivå.

Eiendomsporteføljen er verdsatt til 25,6 milliarder kroner. Det er en nedgang på 1,2 prosent fra fjoråret. Justert for kjøp og salg er den underliggende nedgangen i porteføljen 7,4 prosent for året.

Fornyet topprating

Nordic Credit Rating opprettholder sin A-rating av Bane NOR Eiendom. Utsiktene er vurdert som stabile. Karakteren gjenspeiler selskapets lave belåningsgrad, solide gjennomsnittlige gjenværende leietid og høye andel av leietakere med offentlig finansiering.

Det er en vurdering som ligger godt over alle andre nordiske eiendomsselskaper. Det er kun svenske Jernhusen som matcher Bane NOR Eiendom.

Tross markedsuro og kraftig renteoppgang det siste året viser dette styrken til Bane NOR Eiendom med finansiell soliditet og diversifisert virksomhet. 

– God rating gir oss de beste lånevilkårene i bransjen. Dette er samtidig et resultat av alt vi gjør. Vi har en god forvaltning av tomtebanken, kombinert med god prosjektgjennomføring, og måtehold på belåning. Det gir oss en unik mulighet til langsiktig knutepunktutvikling, sier finansdirektør Sven Erik Pløen.

Tilrettelegger for miljøvennlig transport

Bane NOR Eiendom er en av de største eiendomsaktørene i Norge, landets ledende knutepunktutvikler, og en viktig steds- og byutviklingsaktør.

Bane NOR Eiendom har en utviklingsportefølje på over 200 prosjekter i ulike faser av utvikling. Målet er å skape attraktive og bærekraftige bolig- og næringsområder i hele landet. I tillegg forvalter og drifter de også en betydelig mengde bygg og grunnarealer. Dette omfatter ved utgangen av året ett brutto forvaltningsareal på 777 000 kvadratmeter fordelt på 914 bygg.

Klokka tikker mot 2030. Innen den tid skal Norge ha kuttet klimagassutslippene med 55 prosent sammenlignet med 1990-nivå. Dersom det skal være realistisk å oppnå, må vi gjennomføre effektive tiltak nå, ikke bare snakke om fremtidige muligheter.

I dag står transportsektoren for en tredjedel av landets utslipp. Veitrafikken står for brorparten, mens jernbanen både er areal- og energibesparende og nær utslippsfri. Derfor er det helt nødvendig at flere reiser med klimavennlig kollektivtransport i hverdagen og oftere lar bilen stå.

– Kjernen i vår knutepunktutvikling er å legge til rette for at folk praktisk sett kan endre vaner og sørge for at de vil det. Vi skal bidra til at reiser med tog og annen kollektivtransport blir mer attraktivt, sier Lunøe.

#bane nor eiendom
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0