Industri
2 minutter lesetid

Moderat nedgang i industriproduksjonen i april

8/06/2023, 07:33
Moderat nedgang i industriproduksjonen i april
Illustrasjon: HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Det er SSB som skriver dette:

Indeksnivået for industriproduksjonen i perioden februar til april 2023 var på 118,3 (2005=100) mot 118,4 i sist tremånedersperiode. Tallene indikerer at aktivitetsnivået i industrien har vært stabilt, men med en svak fallende trend de seneste månedene.

Månedsendring: bransjevise forskjeller i april

Sesongjusterte tall viser at industriproduksjonen falt med 0,4 prosent fra mars til april 2023. Dette fallet kommer etter en liten oppgang på 0,3 prosent fra februar til mars. Flere dager med driftsstans og streik ble meldt som viktige årsaker bak den lavere aktiviteten. Det var særlig næringsgruppen gummi, plast og mineralsk industri som bidrog mest til den samlede nedgangen med et klart fall på 5,9 prosent.

På den motsatte siden bidrog kjemiske råvarer til å dempe det samlede produksjonsfallet i april med en oppgang på hele 9,0 prosent. Oppgangen kom etter en måned med lav aktivitet og driftsstans hos enkelte store virksomheter i mars.

Tremånedersendring: Samlet industriproduksjon uendret i perioden

Sesongjusterte tall viser at industriproduksjonen hadde en liten nedgang på 0,1 prosent i perioden februar-april 2023 sammenliknet med forrige tremånedersperiode. Det var særlig den noe lavere produksjonen i april som trakk ned aktiviteten samlet sett i denne perioden. Det var næringsgruppen gummi, plast og mineralsk industri og næringsmiddelindustri som bidrog mest til nedgangen med et fall på henholdsvis 4,5 og 1,0 prosent. 

På den andre sidn trakk data- og elektrisk utstyrsindustri den samla utviklingen i motsatt retning i perioden med en oppgang på 3,2 prosent. I tillegg hadde også næringsgruppa maskinreparasjon og -installasjon en produksjonsøkning i perioden.

Samlet sett hadde petroleumsrettet leverandørindustri en produksjonsøkning på 1,5 prosent i perioden februar-april 2023 sammenliknet med forrige tremånedersperiode, mens industriproduksjonen unntatt leverandørindustrien fall med 1,0 prosent.

Månedsendring: Kraftig nedgang i industriproduksjon i Eurosonen i mars

Estimerte tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viser at den samlede industriproduksjonen i land i eurosonen hadde et fall på hele 5,9 prosent fra februar til mars 2023. I same periode gikk industriproduksjonen i Norge ned med 0,34 prosent.

Sverige hadde en nedgang på 2,7 prosent i samme periode, mens produksjonen i Danmark hadde et fall på 2,3 prosent.

#industriproduksjon #ssb
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0