Økonomi
3 minutter lesetid

Nedgang på 0,4 prosent i norsk økonomi i april

13/06/2023, 07:59
Nedgang på 0,4 prosent i norsk økonomi i april
Illustrasjon: HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Det er SSB som melder dette:

– Det er nå tegn til at norsk økonomi bremser opp. Det har vært en jevn vekst i store deler av 2022, men de siste månedene har vi sett en gradvis utflating fra måned til måned, og nå har vi en nedgang i april, sier Pål Sletten, seksjonssjef for nasjonalregnskapet. 

Nye sesong- og prisjusterte tall fra statistikken nasjonalregnskapet viser at bruttonasjonalproduktet (BNP) Fastlands-Norge i april falt 0,4 prosent fra måneden før. Samtidig er veksten i mars revidert ned fra 0,5 prosent, til 0,2 prosent. Alle månedstallene er foreløpige. 

Månedstallene er volatile og revideres etter hvert som ny informasjon kommer til. En bør derfor også se på utviklingen over flere måneder. Den rullerende tremånedersveksten i BNP Fastlands-Norge var -0,1 prosent i perioden fra november-januar til februar-april. 

Bred nedgang

Nedgangen i april var bred. Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner falt 1,8 prosent. Varekonsumet har falt jevnt i lang tid, og hadde en nedgang på 3,3 prosent i april. Det er uvanlig stort. I tillegg falt tjenestekonsumet noe. På grunn av redusert konsum falt inntektene fra merverdiavgiften.  Det trakk ned BNP Fastlands-Norge 0,2 prosentpoeng.

– Påsken kom i sin helhet i april i år. Det innebærer litt uvanlige svingninger i den økonomiske utviklingen, sett i forhold til hva vi ser i vanlige måneder. Påskeeffekter korrigeres som del av vår sesongjusteringsrutine, men det er litt større usikkerhet rundt den underliggende veksten enn det er ellers i året, sier Pål Sletten.

Det var en bred nedgang i næringene. Varehandel og reparasjon av motorvogner, og bygge- og anleggsvirksomhet, var store bidragsytere til fallet. 

– Det kan være tegn til at inflasjonen og rentehevingene begynner å få effekt på husholdningenes disponible inntekt. Nedgangen i april kommer på områder i økonomien som påvirkes av endringer i husholdningenes kjøpekraft, sier Sletten. 

Næringene

Bruttoproduktet innen tjenester inkludert boligtjenester falt 0,5 prosent fra mars til april. Omsetning og drift av fast eiendom trakk mest ned, etterfulgt av varehandel og reparasjon av motorvogner.

Bruttoproduktet i industri og bergverk falt 0,1 prosent samlet sett. Bildet var blandet, og bevegelsene var generelt små blant industrinæringene. Et fall i gummivare-, plast-, og mineralproduktindustri trakk mest ned. Det kan sees i sammenheng med perioder med driftsstans og streik i noen foretak. Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner dempet fallet.

I annen vareproduksjon gikk aktiviteten ned 0,2 prosent. Nedgangen skyldtes hovedsakelig et fall i bygge- og anleggsvirksomhet. Aktiviteten i næringen utviklet seg svakt gjennom fjoråret, og har falt sammenhengende siden januar i år. Fallet i annen vareproduksjon ble dempet av en økning i primærnæringene.

Bruttoproduktet i offentlig forvaltning vokste 0,3 prosent. Statsforvaltningen hadde en vekst på 0,8 prosent, trukket opp av helse- og omsorgstjenester. Bruttoproduktet i kommuneforvaltningen gikk ned 0,2 prosent.

Volumet i utvinning av råolje og naturgass økte 0,4 prosent. Både olje- og gassprisene falt i april. Det bidro til at bruttoproduktet i utvinningsnæringen falt 2,4 prosent målt i løpende priser.

#bnp #ssb
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0