Byggeindustrien Bolig
2 minutter lesetid

Mer penger til Husbanken

21/06/2024, 10:00
Mer penger til Husbanken
Stortinget har blant annet økt lånerammen til Husbanken og styrket bostøtten i revidert nasjonalbudsjett for 2024. Illustrasjon: Getty Images/Husbanken
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

De ekstra pengene fordeles slik:

  • To milliarder til lån til boligkvalitet.
  • 500 millioner til lån til studentboliger.
  • 500 millioner til startlån til førstegangsetablerere.

– I en tid der vi opplever stor etterspørsel etter Husbankens virkemidler, ser vi det som svært positivt at Stortinget øker rammene og mulighetene våre til å bidra enda mer til at folk skal bo godt og trygt, sier Jan Hjelle, Administrerende direktør i Husbanken.

Bostøtte

Det er flere konkrete tiltak i avtalen som styrker bostøtten. Boutgiftstaket skal økes med 4000 kroner per år for alle mottakere fra og med 1. juli, med første utbetaling i august. Kostnaden er beregnet til 85 millioner kroner i 2024. Regjeringen skal utrede endringer i boutgiftstaket innen revidert budsjett i 2025.

I tillegg ligger følgende endringer inne:

  • Avkorting av inntektene til hjemmeboende 18- og 19-åringer i bostøtten skal fjernes. Familier skal ikke få mindre bostøtte fordi familiemedlemmer som er 18 og 19 år gamle tjener egne penger. Endringen trer i kraft fra 1. oktober.
  • Egenandelsberegningen skal forenkles fra 1. juli.
  • Alle bostøttemottakere som ikke har oppvarming inkludert i husleie/fellesutgifter skal få et tillegg i boutgiftene. I dag gjelder tillegget kun alders-, uføre- og etterlattepensjonister. Endringen trer i kraft fra 1. oktober.
  • Husbanken skal, i samarbeid med NAV, se på en løsning for å skjerme inntekten til mottakere av arbeidsavklaringspenger eller dagpenger i måneder der de får tre utbetalinger og dermed får redusert eller ingen bostøtte.

Studentboliger

I tillegg til at 500 millioner av den økte lånerammen til Husbanken er øremerket lån til studentboliger, er det enighet mellom partene om at det skal bevilges tilskuddsmidler til 185 studentboliger ekstra.

Regjeringen skal også i løpet av 2024 sende på høring endrede retningslinjer for tildeling av lån til studentboliger, slik at også ideelle stiftelser er berettiget husbanklån til bygging av studentboliger.

Mer til energieffektivisering av kommunale bygg

I det som i forliket er omtalt som en boligpakke, ligger det en økt bevilging på 50 millioner kroner på Energidepartementets budsjett til energieffektivisering av kommunale bygg. Rammen for Husbankens tilskudd til energitiltak øker dermed til totalt 350 millioner kroner i 2024.

#husbanken
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0