Bolig
2 minutter lesetid

Nye regler ved arbeid på boliger og bygg

17/10/2022, 13:47
Nye regler ved arbeid på boliger og bygg
Boligkrise i Sverige: Foto HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Mange opplever at det er vanskelig å vite hvilke regler og krav som gjelder når man vil gjøre bygningsmessige endringer på eksisterende bygg og boliger. Man må også ofte oppfylle krav som er ment for nybygg. Mange eiere opplever at dette blir både vanskelig og dyrt.

Fra årsskiftet gjelder nye og enklere regler, melder kommunal og distriktsdepartementet på sine hjemmesider. Det er også laget en veileder for arbeid på eksisterende bygg. Nye regler og veilederen skal gjøre det enklere å endre og gjenbruke de over fire millioner bygg vi bruker mesteparten av tida vår i. Det kan for eksempel bli enklere å ta i bruk ei hytte til bolig, eller bruke et tomt lokale til noe nytt og på den måten skape mer liv i et bysentrum.

Kommunene bruker også store ressurser på byggesaker, og gjeldende regler ved arbeid på boliger og bygg blir i dag tolket ulikt. Klarere og enklere regler kan føre til raskere og likere byggesaksbehandling. Det vil komme både eiere, byggebransjen og kommunene til gode.

Nye regler som skal hindre at bygg er til fare for omverden, etter for eksempel naturskade, ulykker eller manglende vedlikehold, vil også tre i kraft fra årsskiftet.

De viktigste endringene

Klargjøring av hvilke type arbeid som omfattes av loven, og hvilke krav som gjelder: tydeligere forutsetninger og veiledere klargjør hvilke type arbeid på bygg som omfattes av plan- og bygningslova og hvilke krav i loven som gjelder. Direktoratet for byggkvalitet har laget en veileder for arbeid på eksisterende bygg.

En ny unntaksparagraf gir kommunene større mulighet til å gi unntak fra tekniske krav. Etter søknad kan kommunen gi unntak så lenge hensyn til trygghet, helse og miljø er ivaretatt.

  • Umiddelbar sikring: Det er viktig å holde byggverk i forsvarlig stand, slik at de ikke utgjør fare eller ulempe for omgivelsene. Reglene i dag for å gi og gjennomføre pålegg blir nå tydeligere. Samtidig får kommunene mulighet til å gi eiere pålegg om umiddelbar sikring, slik at akutt fare kan avverges raskere enn i dag.
  • «Eierløst bygg»: Kommunene får rett til å gjennomføre sikring av farlige byggverk, og rett til å rive og fjerne såkalte «eierløse byggverk».

Hovedombygging: For å tydeliggjøre at hovedombygging er mer omfattende enn vesentlig reparasjon, blir hovedombygging skilt ut som et eget tiltak i loven. Veilederen for arbeid på eksisterende bygg definerer «hovedombygging» nærmere.

Visuelle kvaliteter: For å klargjøre hvordan kommunen skal håndtere verneverdi i bygg, blir kravene i dag om ivaretakelse av arkitektoniske og kulturhistoriske verdier ved arbeid på byggverk flyttet til krav om visuelle kvaliteter. Kommunen får hjemmel til å avslå en søknad dersom viktige verneverdier ikke er ivaretatt. Avslag vil kreve særlig begrunnelse.

#byggesaksbehandlig #direktoratet for byggkvalitet #eierløse bygg #umiddelbar sikring
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0