Byggeindustrien
3 minutter lesetid

Verdensarv gir ekstrakrav og muligheter

11/07/2023, 07:00
Verdensarv gir ekstrakrav og muligheter
Foto: Dag Øyen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Visst har Unesco økonomiske midler til å bidra å sikre verdensarven, men driften er det kommunen som må stå for. I Røros, en kommune med drøyt 5000 innbyggere betyr det krav om heldøgns bemannet brannberedskap, noe som er mye mer enn en så liten kommune vanligvis har behov for.

I sitt helhetlige strategiske arbeide har kommunen sett på dette kravet sammen med andre av krav til kommunale tjenester og etablert et Respons og beredskapssenter.

Sambruk og synergier

Kommunen har hatt flere inngangen til dette arbeidet og Dag Øyen i Røros kommune forteller:

– Eksisterende brannstasjon oppfylte ikke dagens krav til rene og skittene soner, og arbeidstilsynet hadde kommet med pålegg om nye lokaler. Samtidig skal kommunen yte omsorg til sine eldre innbyggere, en av kommunens største utgifter sammen med skole. Folk blir eldre og det er viktig at det som kan og vil, kan blir boende hjemme, og det er kommunens oppgave å se til at de mulighetene finnes. En institusjonsplass koster anslagsvis minst en million kroner per år, å serve en hjemmeboende koster en fjerdedel. Det er viktig at ressursene brukes riktig.

Det nye senteret

Med utgangspunkt i eksisterende arealer ved brannstasjonen, som skulle erstattes har det blitt bygget ny brannstasjon etter dagens krav. Dette bygget ble tatt i bruk i mai 2022. Så har eksisterende bygg har blitt rehabilitert og ombygd og skal huse kommunens tekniske tjenester. I tillegg har det også kommet et bygg til på samme areal. Underveis det nemlig også klart at politiet på Røros behøvde nye lokaler, og etter en egen prosess blir dette nå byggetrinn tre på senteret. Dette bygges og åpnes sammen med byggetrinn to og er klart for innflytting nå sommeren og høsten 2023.

Samlet areal for senteret er ca 4400 m2 hvorav ca 1000 m2 er det som har blitt rehabilitert. Anlegget er bygget med energibrønnpark og solcelleanlegg på vegg. Beregnet energiinnsparing ved å samle teknisk drift og brann i nytt anlegg er 400.000KWt i året.

Kommunen er byggherre. Prosjektet har en kontraktsum på 86 millioner kroner, og er en totalentreprise med samspillsfase tildelt Johan Kjellmark AS.

Viktig med godt forarbeid

– Det har vært en lang prosess, for lang mener mange, men vi har jobbet mye med en tydelig funksjonsbeskrivelse som videre har gitt entreprenøren større muligheter i de neste fasene. Før vi kom dit hadde vi hatt en bred og grundig forprosjektfase med involvering av de ulike brukergruppene. Så har vi videre hatt en god samspillsfase med totalentreprenøren. Jeg mener at det er mange fordeler med en såpass lang prosess, da er saker mer gjennomtenkt og det behøver ikke gjøres mange endringer etter at «spaden er satt i jorda». Vi har sett gode effekter av det, sier Dag Øyen.

Synergier i praksis

I det nye sentret har en døgnbemannet vaktsentral knyttet til brannstasjonen. Denne har fått flere kommunale funksjoner enn å vente på uttrykninger til branner. Den er vakt for kommunens tekniske tjenester som bygningsovervåkning med bl.a. heisalarmer, innbrudd, lekkasje og kuldevakter, for interkommunale tjenester. Det er også vakt for til kommunens helse og omsorgstilbud.

– Ringer en hjemmeboende i Røros nå til det nye senteret finnes det heldøgnsbemanning og hjelp, kanskje fra en vaktmester, fra hjelpemiddelsentralen, eller fra hjemmetjenesten. Trygghetsalarmene i kommunen er også koblet hit, og det viser seg at det er 40 % av disse som ikke behøver hjelp fra hjemmetjenesten, men hjelp som den bemannede vaktsentralen kan gi eller formidle. Dette blir gode synergier. Styring og håndtering av framtidens velferdsteknologi legges også hit. Den nye vaktsentralen frigjør ressurser for hjemmetjenesten som nå kan brukes på helsefaglig tilbud til de eldre, forteller Dag Øyen.

Enda flere funksjoner

I arealene til den gamle brannstasjoner som er rehabilitert legges kommunens lokaler for tekniske tjenester, som verksted, garasjer og lager. Administrasjonen blir lokalisert i nybygget. Kommunen har også ansvar for å stille lokaler til rådighet for sivilforsvaret. Ved store kriser og behov for å sete krisestab er det nødvendig for en kommune å ha tilgjengelig lokaler og fasiliteter for dette med tilgang på nødstrøm ekstra nettverk og telefon etc. Dette er også lagt til det nye senteret på Røros.

#brannnberedskap #kommune #røros #unesco #verdensarv
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0