Energi
2 minutter lesetid

Nå er saken avgjort

4/04/2024, 09:06
Nå er saken avgjort
Nye Hamang transformatorstasjon tas i bruk i 2024. Illustrasjon: Statnett/Norconsult
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Energidepartementet gir Statnett konsesjon til en kraftledning på 420 kilovolt (kV) fra Hamang transformatorstasjon i Bærum til Smestad transformatorstasjon i Oslo, via Bærum transformatorstasjon. Departementet har bestemt at ledningen skal bygges som et kabelanlegg i bakken.

– Det har vært mye oppmerksomhet rundt utbyggingen av kraftnettet mellom Bærum og Oslo, både fordi det berører svært mange mennesker og fordi det er en prinsipielt viktig sak. Etter en grundig gjennomgang av saken har jeg kommet til at ledningen bør bygges som et kabelanlegg i bakken. Det vil bidra til å redusere ulempene for svært mange mennesker og frigjøre knappe arealer med stor verdi, sier energiminister Terje Aasland.

I dag går det en eldre luftledning på den om lag 12 kilometer lange strekningen mellom Hamang og Smestad. Ledningen nærmer seg teknisk levealder og må fornyes for å møte den forventede forbruksveksten og dermed trygge strømforsyningen i Stor-Oslo. Den nye ledningen vil legges som jordkabel i tilnærmet samme trasé som dagens luftledning fra Hamang til Hagabråten. Deretter legges kabelen i tunnel videre til Smestad.

Det er dyrere å legge kabelen i bakken i stedet for å bygge en ny luftledning, jamfør Statnetts kostnadsestimater. Departementets samlede vurdering er likevel at kabel i grøft og tunnel på hele strekningen vil være en vesentlig bedre totalløsning enn luftledning, alle hensyn tatt i betraktning. Gjeldende føringer om at nye kraftledninger på 420 kV som hovedregel skal bygges som luftledning vil fortsatt stå ved lag.

Bakgrunn om saken

I 2021 gav Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Statnett konsesjon til utbygging av en 420 kV luftledning mellom Hamang transformatorstasjon i Bærum og Smestad transformatorstasjon i Oslo, via Bærum transformatorstasjon. Konsesjonen ble påklagd av begge de berørte kommunene og til sammen rundt 700 personer og organisasjoner. Klagene ble oversendt fra NVE til departementet i mars 2022.

Departementet legger stor vekt på at tiltaksområdet i denne konkrete saken er et av Norges tettest bebygde områder, slik at det i praksis ikke finnes andre løsninger enn kabel i bakken for å avbøte nærføringsulempene. Kabel i bakken vil etter departementets syn bidra til å redusere nærføringsulemper for svært mange mennesker og frigjøre knappe arealer med stor verdi.

Departementet legger også vekt på at ledningsanlegget vil ha virkninger for lokalmiljøet i svært lang tid. Usikkerheten som er knyttet til de samfunnsøkonomiske vurderingene av nytteverdien av kabel i bakken sammenlignet med luftledning, bør etter departementets syn komme et stort antall berørte innbyggere til gode.

#bærum #hamang #oslo #smestad #statnett
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0