Energi
2 minutter lesetid

NVE gir konsesjon til å bygge vannkraftverk

18/03/2024, 14:11
NVE gir konsesjon til å bygge vannkraftverk
Gjosa på utbyggingsstrekningen (foto: Hanne Torsdatter Petlund/NVE)
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Gjosa kraftverk vil utnytte et fall på 204 meter i elva Gjosa. Kraftverket vil gi en årlig produksjon på nærmere 7,65 GWh. I behandlingen av saken har det blitt klart at en utbygging vil påvirke naturmangfoldet rundt elva. Etter NVEs vurdering er det mulig å redusere de negative konsekvensene gjennom avbøtende tiltak. 

– Med gode avbøtende tiltak kan de negative virkningene for naturmangfold reduseres tilstrekkelig. Det gjør at Gjosa kraftverk vil bidra til fornybar energiproduksjon med avgrensa miljøeffekter, sier Carsten Stig Jensen, seksjonssjef for vannkraft i NVE. 

Disse vilkårene er satt for utbyggingen: 

NVE har stilt en rekke krav både under byggeperioden og etter at kraftverket er satt i drift. I byggeperioden er det stilt krav av hensyn til verdifullt naturmangfold. Høringspartene er positive til kraftutbyggingen, gitt avbøtende tiltak knytt til disse naturverdiene. Derfor er det blant annet satt vilkår om å begrense støyende arbeid på grunn av sensitive fuglearter, og krav om reirkasser for fossekall. Det er og stilt krav om at trær som blir felt i rørgatetraseen legges igjen som død ved i den gamle furuskogen.  

Utbyggingsstrekningen har allerede redusert vannføring, som følge av et annet kraftverk i vassdraget. Høringspartene mente det var viktig at dette blir brukt for å bedre miljøforholdene. NVE har derfor stilt krav om minstevannføring som tar hensyn til dette.  

NVE meiner disse kravene vil redusere de negative virkningene for naturmangfoldet til et akseptabelt nivå, slik at fordelene ved prosjektet er større enn ulempene. Det er bakgrunnen for at NVE gir Gjosa Kraftverk AS konsesjon til å bygge Gjosa kraftverk. 

#konsesjon #nve #sirdal
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0