Energi
2 minutter lesetid

Søker om konsesjon for solkraftverk

11/03/2024, 09:00
Søker om konsesjon for solkraftverk
Sauer beiter på Energeias solkraftverk i Nederland
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Energeia er et norskeid selskap som utvikler og driver solkraftanlegg i Norge og Nederland. Selskapet driver i dag fem solkraftanlegg i Europa. Energeia samarbeider med Eidsiva som er et av Norges største regionale energiselskaper som leverer samfunnskritisk infrastruktur og energitjenester til to millioner mennesker i Innlandet, Østfold, Akershus og Oslo. Eidsiva Energi er eid av Innlandet fylkeskommune og 28 kommuner på Østlandet.

– Vi har søkt om konsesjon for å få bygge et agrivoltaisk solkraftverk på 46 MW DC med integrert batterianlegg. Kraftverket vil årlig produsere 53,5 GWh med fornybar og delvis regulerbar kraft, sier Viktor E. Jakobsen som er administrerende direktør i Energeia.

Det er selskapet Energeia Seval Skog AS som er eid av Energeia og Eidsiva som står bak konsesjonssøknaden.

Torstein Sole-Gärtner som er direktør i Eidsiva sier at utvikling av solkraft er et av flere tiltak selskapet jobber med for å bidra til å styrke krafttilførelsen i regionen.

– Sammen med Gjøvik kommune som er grunneier, har vi utviklet et solid og gjennomarbeidet prosjekt som er av stor verdi for kommunen, eierne og samfunnet. Prosjektet innebærer en vesentlig styrking av kraftsituasjonen og er viktig for nærings- og samfunnsutvikling i regionen, sier Sole-Gärtner

Et agrivoltaisk solkraftanlegg innebærer at arealet dyrkes opp og kan nyttes til jordbruksformål i samdrift med kraftproduksjon. Det planlagte anlegget vi ha bevegelige solcellepaneler, slik at de følger solens gang over himmelen fra øst til vest. Dette er internasjonalt anerkjent som den beste tekniske utformingen av et solkraftverk for kraftproduksjon og lønnsomhet, uavhengig av global geografisk lokasjon. Investeringsbehov for solkraftverk, batterianlegg og nettilknytning er anslått til vel 300 millioner kroner.

Prosjektet er konsekvensutredet i tråd med NVEs fastsatte program for prosjektet og oppdaterte veileder for solkraftkonsesjonssøknader. Utredningen viser at tiltaket vil ha begrensede virkninger, samtidig som det vil gi store besparelser i utslipp av CO2. Anlegget vil bli plassert og utformet for å redusere de visuelle virkningene. En 3D-modell som viser tiltakets visuelle virkninger før, under og etter utbygging sees her.

Planområdet for solkraftverket er på 723 dekar. Området som skal nydyrkes er på 913 dekar. Området er i dag produktiv skog og eiendommen er regulert til LNFR formål og forvaltes i dag som en skogeiendom. Statsforvalteren Innlandet ga grunneier, Gjøvik kommune, tillatelse til nydyrking på Seval Skog der etablering av et agrivoltaisk solkraftverk på arealet etter nydyrking er inkludert i Statsforvalterens beslutningsgrunnlag for nydyrkingstillatelsen.

#eidsiva #energeia #gjøvik #nve #sevald skog solkraftverk
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0