Infrastruktur
2 minutter lesetid

Et skritt nærmere ny Oslofjordtunnel

9/04/2024, 07:00
Et skritt nærmere ny Oslofjordtunnel
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foo: Samferdselsdepartementet
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Regjeringen har lagt fram proposisjon for utbygging og finansiering av prosjektet E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. Den nye strekningen vil blant annet bedre trafikksikkerheten og tid når tunnelen er åpen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Regjeringen har lagt fram et forslag for Stortinget om utbygging og finansiering av prosjektet E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. Det første byggetrinnet omfattet dagens Oslofjordtunnel med tilhørende veg og ble åpnet for trafikk i juni 2000. Oslofjordtunnelen ga et alternativt øst-vest vegsamband under Drøbaksundet, utenom Oslo mellom E6 og E18 i Akershus og Buskerud.

Byggetrinn 2 omfatter bygging av et nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen parallelt med det eksisterende tunnelløpet. Det blir sammenheng mellom nytt og eksisterende tunnelløp.

Prosjektet omfatter også utvidelse av eksisterende veg mellom Måna og Vassum fra to- til firefelts veg med nye løp i Frogntunnelen og Vassumtunnelen. Prosjektet er totalt 14 km og vegen er planlagt med fartsgrense 60 km/t ved Vassumtunnelen, 90 km/t Vassum–Måna og 70 km/t gjennom Oslofjordtunnelen (Måna–Verpen).

Det er lagt opp til anleggsstart i 2025 og åpning for trafikk i 2032.

– Målet med utbyggingen er en sikker kryssing av Oslofjorden i eksisterende trasé for E134 og økt framkommelighet ved at tide der tunnelen er åpen øker til nærmere 100 prosent. Prosjektet vil gi en markant bedre trafikksikkerhet, særlig fordi en fjerner muligheten for møteulykker, sier Nygård.

Finansiering av prosjektet

Finansieringen av prosjektet E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 er basert på statlige midler og bompenger. Prosjektet er blant annet omtalt i NTP 2022–2033. I årets statsbudsjett går det fram at prosjektet vil starte opp med forutsetning om at Stortinget slutter seg til forslag om delvis bompengefinansiering og kostnadsrammen. Samferdselsdepartementet foreslår en kostnadsramme på 7 750 mill. kroner for prosjektet.

#akershus #e134 oslofjordforbindelsen #oslofjordtunnelen #statens vegvesen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0