Infrastruktur
2 minutter lesetid

Skal utbeder rv.94 mot Hammerfest

5/06/2023, 08:16
Skal utbeder rv.94 mot Hammerfest
Rv. 94 er den eneste innfartsvegen til Hammerfest og riksvegen er en sentral del av kommunikasjonstilbudet i Hammerfest og Kvalsund. Sykehuset i Hammerfest betjener store deler av befolkningen i Vest-Finnmark, og Hammerfest er et regionalt trafikk-knutepunkt. Foto: Knut Haarvik, Statens vegvesen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Bertelsen og Garpestad AS hadde ikke det laveste tilbudet. Entreprenøren vant likevel oppdraget når gode løsninger som gir vegen merverdi ble trukket fra i Vegvesenets evaluering. Bare 200.000 kroner skilte vinneren fra nummer to, Morgedal Entreprenør AS, tett fulgt av Anlegg Øst Entreprenør AS.

Trygg og fremkommelig

Utbedringen skal gi vegen til Hammerfest bedre trafikksikkerhet og økt fremkommelighet – særlig vinterstid. Arbeidet starter i august 2023. Ny og trafikksikker veg som er lettere å holde åpen på vinteren skal stå ferdig i 2025. Strekningen som skal utbedres er rv.94 Mollstrand–Grøtnes (del I), og strekningen Akkarfjord–Saragammen (del II).

Kostnad

Bertelsen & Garpestad påtar seg å utføre utbedringene for drøyt 276 millioner kroner medregnet moms. Prosjektets totalkostnad medregnet, grunnerverv, prosjektering, planlegging og usikkerhet, beregnet til 439 mill. kr (2023 kr), også kalt styringsramme.

Signering

Kontrakten blir ikke signert før karenstiden er gått ut. Det vil si tiden de andre deltakerne har til å femme klager på tildelingen. I tråd med god forretningsskikk er klagefristen i denne anskaffelsen ti dager.

Prosjektet har som mål å:

  • oppgradere vegstandarden slik at den tilfredsstiller dagens krav til riksveg
  • tilrettelegge for myke trafikanter (gående og syklende)
  • minimalisere konsekvenser for natur og miljø ved god utforming av veganlegget
  • øke trafikksikkerheten, bedre regulariteten og trafikkavviklingen
  • reduserte transportkostnadene ved å fjerne trafikale hindringer
  • redusere reisetiden for nærings- og persontransport
  • redusere risikoen for påkjørsel av rein
#bertelsen & garpestad as #hammerfest #rv94 #statens vegvesen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0