Infrastruktur
3 minutter lesetid

Nå blir det ny vei

29/04/2024, 12:09
Nå blir det ny vei
Da er anleggsstart for E6 Berkåk-Vindåsliene i gang Foto: Dahle Photography
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Målet med ny E6, som er en sentral nasjonal ferdselsåre, er økt trafikksikkerhet, bedre flyt i trafikken og stimulere til vekst og utvikling i en stor region. Nå ser vi frem til å komme i gang med arbeidene sammen med arbeidsfellesskapet Skanska Syltern ANS (JVSSANS), sammen med Rambøll som rådgiver. Denne strekningen er en viktig del av utviklingen av E6 sør for Trondheim, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Mandag 29. april ble kontraktsignering og anleggsstarten for veistrekningen E6 Berkåk-Vindåsliene markert. Vi skal bygge 15 kilometer ny firefelts vei, der fartsgrensen hovedsakelig er 110 km/t, og som gjør veien tryggere og mer fremkommelig. Byggingen starterogså mandag 29. april, og veien kan åpnes i 2027.

– Vi er veldig positive til måten Nye Veier har tatt oss imot på. Vi har hatt et utrolig godt samarbeid med prosjektorganisasjonen så langt. Viljen og evnen til å hjelpe oss med holde fremdrift og finne gode løsninger spesielt med pågående reguleringsprosess har vært overveldende, sier prosjektleder Ole Petter Johansen fra JVSSANS. 

Redusert miljøpåvirkning

For Nye Veier er det viktig å ha en offensiv holdning til det å stille krav til måloppnåelse på klima og miljø. Vi skal bidra til å nå Norges klimamål. 

Det er gjort en rekke grep for å forbedre prosjektet, både når det gjelder valg av løsninger og påvirkning på miljø og klima. Prosjektet har blant annet foreslått å erstatte en tunnel med en overgangsbru, fylkesvei er parallelført langs ny E6 og veilinja er justert slik at store deler av regulert areal kan tilbakeføres til landbruks-, natur- og fritids-areal. I tillegg har prosjektet oppnådd inntil 19 meter veibredde, noe som gir vesentlig mindre arealbeslag i forhold til tidligere regulert veibredde, og redusert CO2-utslipp.

Utslippene av klimagasser under bygging skal reduseres betydelig 

Prosjektet har satt seg svært ambisiøse klimamål, og skal for eksempel redusere klimagassutslippet med over 50 prosent sammenlignet med klimabudsjettet i reguleringsplanen. Prosjektet blir sertifisert i henhold til «BREEAM Infrastructure Whole Team Award» med ambisjon om nivå Very Good. 

Første spadetak

Malin Rånes var den som fikk gleden av å ta det første spadetaket. Malin er lærling i Johs. J. Syltern as og kommer fra Rennebu.

Fakta om ny E6 Berkåk-Vindåsliene 

E6 sør for Trondheim binder viktige regioner sammen. Strekningen Berkåk -Vindåsliene er viktig for transporten gjennom både Østerdalen og Gudbrandsdalen. 

I dag er strekningen preget av mye tungtrafikk, rundt 30 prosent, og er i tillegg ulykkesbelastet. Dagens standard på veien med stort sett to felt er hverken tilpasset dagens eller fremtidens trafikk. En ny vei vil stimulere til vekst og utvikling i sørlige deler av Trøndelag.    

 • Firefelts vei og der fartsgrensen hovedsakelig er 110 km/t 
 • 15 km lang, med bredde på ca. 19 m (110 km/t, 10,5 km) og en del med 17,5 m bredde (90 km/t, 4,5 km) 
 • Byggestart april 2024 
 • Planlagt veiåpning er høsten 2027  
 • Den totale kontraktsverdien er på 2,1 milliarder kroner 
 • Vesentlig mindre arealbeslag i forhold til regulert areal 
 • Utslippene av klimagasser under bygging skal reduseres betydelig 
 • Bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet 
 • Viltgjerde langs ny E6 og Dovrebanen med tre viltkryssinger av veien 
 • Planskilt kryss og tilkobling til eksisterende E6 på Berkåk  
 • Det skal i tillegg bygges 15 km med fylkes- og lokalveier. 
#berkåk #e6 berkåk-vindåsliene #nye veier #sokndal
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0