Byggeindustrien Arkitektur
2 minutter lesetid

Entra ønsker planforslaget for Lilletorget fremlagt for bystyret

17/11/2023, 11:35
Entra ønsker planforslaget for Lilletorget fremlagt for bystyret
Illustrasjon: Henning Larsen arkitekter
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune (PBE) sendte 27. oktober avslag på videre behandling av Entras planforslag for Lilletorget 1. Entra krever PBEs avslag fremlagt for bystyret og ber om at bystyret instruerer PBE om at planforslaget tas til videre behandling og legges ut på høring og offentlig ettersyn. 

– Avslaget er for oss svært overraskende og bygger på vurderinger som ikke er i tråd med de politiske føringer som er nedfelt i gjeldene overordnede plandokumenter. Planforslaget av 30. juni 2023 er omarbeidet slik at PBEs kjente synspunkter, og innsigelsen fra Riksantikvaren fra tidligere planforslag, hensyntas i stor grad, sier prosjektsjef Inger Aas i Entra. 

Entra anser planforslaget å være i tråd med føringene i blant annet: 

  • Kommuneplanens arealdel 2015 
  • Område- og prosessavklaring og oppstartsmøtet i 2016 
  • Høyhusstrategien 2023  

– Vi har hatt tett og god dialog med Riksantikvaren om innsigelsen etter offentlig ettersyn fra 2022. Planforslaget er nå betydelig bearbeidet, med sikte på å ivareta deres interesser. Høyhuset er blitt slankere og mindre dominerende sett fra Prindsens hage og andre viktige standpunkter i byen. Riksantikvaren har forventninger til videre prosess med offentlig ettersyn, slik at de kan ta stilling til de endringene som er gjort, uttaler Aas i Entra. 

Planforslaget er slik Entra ser det i tråd med hovedtrekkene og rammene i overordnede planer og føringer: 

Entra mener avvisning av planforslaget er foretatt på feil grunnlag og vil tilbakevise PBEs vurderinger om at planforslaget ikke er i tråd med føringene i KPA2015 og høyhusstrategien samt at det foreligger hjemmel for å avvise å legge planforslaget ut på høring. 

Kompleks byutvikling krever helhetlige grep og tverrfaglighet. Dette planforslaget vil bidra til å knytte det fragmenterte Oslo S-området sammen med Grønland og bidra til at Vaterland blir et mer levende og tryggere sted å være i byen. Entra mener at planforslaget svarer opp Oslo kommunes visjon om en grønnere, varmere og mer skapende by. 

Spørsmålet bystyret skal ta standpunkt til er om det omarbeidede planforslaget for Lilletorget skal sendes på høring.  
– Vi har lagt betydelige ressurser i å utarbeide et godt svar på hvordan Lilletorget kan reguleres i tråd med overordnede føringer og behov, etter god dialog med PBE, Riksantikvaren og andre offentlige og private aktører. Vi har stor tro på at Lilletorget vil bidra til å gjøre Vaterland tryggere, grønnere og en mangfoldig del av byen for de som bor og arbeider i området. Vi anser at planforslaget svarer til de føringer og forventninger Oslo kommune har for et byutviklingsprosjekt i indre by og mener at den demokratiske prosessen med videre behandling og høring av planforslaget må skje omgående slik at sektormyndigheter, naboer og andre interessenter kan uttale seg til om planforslaget, avslutter prosjektsjef Aas i Entra. 

#entra #lilletorget #oslo #riksantikvaren
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0