Infrastruktur
2 minutter lesetid

Klart for ny utbyggingskonkurranse for E6

19/12/2023, 10:22
Klart for ny utbyggingskonkurranse for E6
Nye Veier lyser ut kontrakt for den drøye 12 kilometer lange strekningen fra Ranheim til Sveberg, som er en del av prosjektet med å bygge ny, trafikksikker E6 frem til Værnes. Foto: Nye Veier
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Vi er glade for at vi nå kan lyse ut den første konkurransen på prosjektet E6 Ranheim – Værnes. Konkurransen omfatter ferdigstillelse av den drøyt 12 kilometer lange parsellen mellom Ranheim og Sveberg. Vi skal først gjennom prekvalifisering, hvor tre til fem tilbydere blir invitert til å delta i tilbudsfasen. Selve konkurransen gjennomføres med forhandling. Kontraktens størrelse treffer erfaringsmessig entreprenørmarkedet godt. Vi ser fram til å få gode og kompetente entreprenører med i konkurransen, sier Bjørn Børseth, direktør kontrakt og marked i Nye Veier. 

Frist for å søke kvalifikasjon til konkurransen er 25. januar 2024. Det er forventet å signere kontrakt sommeren 2024, og veien er planlagt åpnet for trafikk i 2026.

– E6 er regionens viktigste hovedvei. Dette prosjektet er Nye Veiers første skritt i en ny fase med å oppgradere veien til tidsriktig standard. Det vil få stor betydning for trafikksikkerhet og bidra til effektiv og forutsigbar fremkommelighet.  I byggefasen er vi også opptatt av samme momenter, i tillegg til å redusere ulempene for berørte av anleggsvirksomheten, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

FAKTA: Ranheim – Sveberg

Strekningen er ca. 12,5 km lang fordelt på 10,8 km vei i dagen og Væretunnelen på omtrent 1,7 km.

Kontraktsarbeidene omfatter ferdigstillelse av komplett fire-felts vei fra Ranheim til Sveberg dimensjonert for 110 km/t.

 Det skal gjennomføres ombygging av tre toplanskryss og to kryss skal kompletteres med nye ramperStrekningen omfatter også 30 nye konstruksjoner, hvorav sju er ferdig bygget og to delvis ferdig bygget. 16 eksisterende konstruksjoner skal rives.

Som del av prosjektet skal det også etableres ny vannforsyning for Malvik kommune med et ledningssystem langs traséen fra Være til Sveberg.

Nytt nordgående løp for Væretunnelen er ferdig sprengt og sikret, mens eksisterende tunnelløp skal rehabiliteres og utvides i nord.

Kontrakten er basert på NS 8407:2011 og inkluderer en innledende samhandlingsfase hvor partene fastsetter arbeidsomfanget og en omforent målpris.

Kontraktens størrelse er cirka 2,2 milliarder kroner eksklusive mva.

Planlagt åpnet for trafikk i 2026.

Ferdigstillelse av alle arbeidene innen sommeren 2027.

#e6 ranheim – værnes #motorvei #nye veier
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0